خدمات آبکاری

خدمات آبکاری

در شرکت مبین قطعه آسیا آبکاری گالوانیزه سرد بر روی قطعات فلزی و ورق آهن تا طول 2 متر نیز انجام می شود.در این فرایند از آماده کردن قطعات تا قرارگیری پوشش روی مطابق شرایط استاندارد انجام می گیرد. شرایط نگهداری مواد شیمیایی در برچسب نصب شده در انبار مواد شیمیایی تحت کنترل می باشد.همچنین استاندارد کنترلی براساس MSDS استاندارد آزمایش می شود .قرار گیری در حمام نمک جهت بررسی مقاومت به خوردگی پوشش ASTM قرارگیری شده روی فلز جزو فرایند صحه گذاری بر فرایند است قابل ذکر است به طور قطع ضخامت پوشش با ضخامت سنج مطابق خواست مشتری خواهد بود.

با توجه به اینکه صنایع گوناگون در بخش هایی از کار که با توجه به عملکرد قطعه مورد سفارششان نیاز به قطعه آبکاری شده دارند که بتواند در برابر رطوبت و خوردگی مقاوم باشد این فرایند کمک می کند تا در نهایت کیفیت بهتر و مطلوب تری از عملکرد قطعه حاصل شود لذا با توجه به تجربه 15 ساله در آبکاری ورق مطابق استانداردهای خودروسازی برای باک خودرو و ورق آهن به صورت ویژه و تک سورس بودن در انجام فرایند آبکاری و قابلیت تولید در حجم بالا برای مشتری، این اطمینان را به شما می دهیم که قطعه سفارشی شما قطعا با کیفیتی برتر برای شما ارسال خواهد شد.