برگزاری جلسه مدیریتی فرماندار و روسای محترم اداره مالیات ، اداره کار و برق شهرستان پاکدشت

برگزاری جلسه مدیریتی فرماندار  و روسای محترم اداره مالیات ، اداره کار و برق  شهرستان پاکدشت

برگزاری جلسه مدیریتی فرماندار و روسای محترم اداره مالیات ، اداره کار و برق شهرستان پاکدشت